Guan-yin, Attributed to Ke Jiu-si (1312-1365), Yuan Dynasty